Image

IPSE DIXIT. Հայնրիխ ՌԻԿԵՐՏ

«Բնություն» բառի առերեւույթ կամայական գործածությունից խուսափելու նպա­տա­կով սկսենք դրա նախնական իմաստից: Բնության արգասիքն այն է, ինչն ազատորեն աճում է հողից: Մշակույթի արգասիքն աճում է մարդու հերկած ու ցանած դաշտում: Հետեւաբար, բնությունը հավաքականությունն է այն ամենի, ինչն ծագում է ինքնին, ինքնին ծնվում եւ ինքնու­րույ­նաբար աճում: Այս իմաստով բնության հակադիրը մշա­կույթն է, որպես այն, ինչը կա՛մ անմիջականորեն ստեղծվում է իր արժեքներին հետա­մուտ մարդու գործունեությամբ, կա՛մ արդեն վաղօրոք ստեղծված է նույն մարդու նպա­տակադիր գործունեությամբ եւ պահպանված է հանուն դրան առնչվող ո­րո­շակի արժեքների:

Որքան էլ մենք լայնորեն ըմբռնենք այդ հակադրու­թյու­նը, դրա էությունն անփո­փոխ է. մշակույթի բոլոր երեւույթների մեջ մշտապես գտնում ենք մարդուց գնահատ­ված որեւէ ար­ժեք, հանուն որի այդ երեւույթները կա՛մ ստեղծվել են, կա՛մ էլ, եթե նախկինում արդեն գոյություն են ունեցել, ապա պահ­պան­վել են: Ընդհակառակը, այն ամենը, ինչը ծագել եւ աճել է ինքնուրույնաբար, հնարավոր է դիտարկել առանց որեւէ ար­ժեքի հետ առնչության: Հետեւաբար, մշակույթի օբյեկտները նե­րառում են արժեք­ներ.... Ըստ արժեքների հետ առնչության առկայության կամ բացակայության մենք վստահաբար կա­րող ենք տարբերակել երկու տեսակի օբյեկտներ. մշակույթի ամեն մի երեւույթ, եթե վերանանք նրանում ներակա արժեքից, անհրաժեշտաբար պետք է դիտվի որպես բնությանն առնչա­կից, այլ կերպ ասած՝ բնության բաղկացուցիչ մաս....

Դյուրին է ցույց տալ, որ բնության եւ մշակույթի հակա­դրությունը, որով նաեւ ա­ռանձնացվում են օբյեկտների երկու խմբերը, հիմքն է գիտությունների բաժանման: Կրոնը, եկե­ղե­ցին, իրավունքը, պետությունը, բարոյականությունը, գիտու­թյու­նը, լե­զուն, գրականությունը, արվեստը, տնտեսությունը, ինչպես նաեւ վերջինիս գործա­ռու­թյան համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները, համենայն դեպս իրենց զար­գաց­ման որոշակի աստիճանում, եղել են մշակույթի օբյեկտներ կամ մշակութային բարիքներ, այն իմաստով, որ դրանց առնչ­վող իմաստը կա՛մ ճանաչված է որպես հա­սա­րա­կության բո­լոր անդամների համար նշանակալից, կա՛մ էլ նման ճանա­չու­մը են­թա­դրվում է....

Մենք կարող ենք տարբերակել էմպիրիկ գիտական գոր­ծունեության երկու տե­սակ: Մի կողմում բնության մասին գիտություններն են, կամ բնագիտությունը: «Բնու­թյուն» բառը բնութագրում է այդ գիտություններին ինչպես իրենց առար­կա­յի, այնպես էլ մեթոդի առումով: Նրանք իրենց օբյեկտների մեջ տեսնում են որեւէ արժեքի առնչու­թյունից զերծ գոյու­թյուն եւ գործառություն. նրանց նպատակը ընդհանուր կապե­րի, հնարավորինս՝ օրենքների ուսումնասիրությունն է, որոնք նշանակալից են այդ օբ­յեկտ­ների գոյության եւ գործառության համար: Առանձնահատուկը նրանց համար միայն «օրինակ» է: Սա հավասարապես վերաբերում է ինչպես ֆիզիկային, այն­պես էլ հոգեբանությանը: Այդ երկու գիտությունն էլ ոչ մի տարբերություն չեն դնում զանա­զան մարմինների եւ հոգիների միջեւ՝ արժեքների եւ գնահատականների տեսա­կե­տից, եր­կուսն էլ վերացարկվում են ամենայն անհատականից՝ իբրեւ անէականից, եւ երկուսն էլ իրենց հասկացությունների մեջ ամ­րագրում են միայն այն, ինչը հատուկ է օբյեկտների որոշակի բազմությանը:

Մյուս կողմում մշակույթի մասին պատմական գիտու­թյուններն են: Մենք չունենք միասնական մի եզրույթ, համա­նման «բնություն» եզրույթին, որը բնութագրեր այդ գի­տու­թյունները ինչպես դրանց առարկայի, այնպես էլ մեթոդի տե­սակետից: Ուստի մենք պետք է կանգ առնենք երկու արտա­հայտության վրա՝ «բնություն» բառի երկու իմաստին համա­պատասխան: Որպես մշակույթի մասին գիտություններ՝ կոչ­ված ու­սումնասիրելու համընդհանուր մշակութային արժեք­նե­րին առնչվող օբյեկտները, եւ որպես պատմական գիտություն­ներ նրանք պատկերում են եզակին՝ իր առանձնա­հա­տուկ զարգացման եւ անհատականության մեջ: Ընդ որում այն հան­գամանքը, որ նրանց օբյեկտները մշա­կույ­թի երեւույթներ են, միաժամանակ ընձեռում է նրանց պատմական մեթոդին նաեւ հասկացություններ ձեւավորելու սկզբունք, քանզի էա­կանը նրանց համար միայն այն է, ինչն իր յուրահատուկ ան­հա­տականության մեջ նշա­նա­կալից է տիրապետող մշակու­թային արժեքի համար: Ուստի այդ գիտու­թյուն­ները, անհա­տա­կանացնելով, իրականությունից որպես «մշակույթ» ընտ­րում են բոլո­րովին այլ բան, քան բնական գիտությունները, ո­րոնք ընդհանրացնող իրենց մոտեց­մամբ, նույն իրականու­թյու­նը դիտարկում են որպես «բնություն»: Այդպես է, քանզի մշակութային երեւույթների նշանակալիությունը հենվում է նրանց յուրահատկության, մյուսներից առանձնացնող բնու­թա­գրի վրա, մինչդեռ այն, ինչը ընդհանուր է մյուս երեւույթ­նե­րի հետ, այսինքն՝ կազմում է նրանց բնագիտական էությունը, մշակույթի մասին պատմական գիտությունների համար էա­կան չէ....

Թյուրիմացություններից խուսափելու համար հարկա­վոր է «պատմական զար­գացում» հասկացությունը հստակո­րեն տարանջատել «առաջընթաց» հասկացու­թյու­նից: Եթե փոփոխությունների պարզ շարքը չափազանց քիչ բան է նե­րառում պատ­մական զարգացման հետ նույնացնելու համար, ապա առաջընթացի շարքը դրա հա­մար չափազանց շատ բան է ներառում: «Առաջընթաց» նշանակում է (եթե այդ բառն առհասարակ գործածենք ստույգ իմաստով) մշակութային բարիքների արժեքի բարձ­րա­ցում, ուստի եւ առաջընթացի կամ հետընթացի մասին ամեն մի պնդում բովան­դակում է դրական կամ բացասական գնահատական: Եթե փոփոխությունների շարքն անվանում են «առաջընթաց», ապա դրանով արդեն ասում են, որ ամեն մի հաջորդ փուլը առավել մեծ չափով է արժեք իրականացնում, քան նախորդ փուլը: Ընդ որում, նման գնահատում կատարելիս անհրաժեշտ է միաժամանակ պար­զել արժեքի դերը՝ որպես առաջընթացի չափանիշի: Քանի որ պատմությունը չպետք է զբաղվի արժեք­ների նշանակա­լիու­թյան հարցի ուսումնասիրությամբ, այլ պետք է զբաղվի մարդ­կանց կողմից որոշ արժեքների փաստացի գնահատման ար­ձանագրմամբ, ուստի եւ պատմությունը երբեք չի կարող վճռել, թե փոփոխությունների որեւէ շարքը առաջ­ընթա՞ց է, թե՞ հետ­ընթաց: «Առաջընթացի» հասկացությունը վերաբերում է պատ­մու­թյան փիլիսոփայության բնագավառին, որը մեկնա­բանում է պատմական կեցության «իմաստը» դրանում մարմ­նա­վորված արժեքների տեսակետից եւ անցյալի հանդեպ դա­­տա­վճիռ է արձակում՝ դրա դրական կամ բացասական լինելու հիմքով: Էմպիրիկ պատմագիտությունը խուսափում է այդ ա­մենից: Նման մեկնաբանությունը եւ ան­ցյա­լի հանդեպ դատա­վճիռը կլինեին ոչ պատմական....

Արդ, ով կցանկանա ուսումնասիրել մշակույթի մասին գիտությունները բառի բարձրագույն իմաստով եւ նպատակ կդնի արդարացնելու էականի ընտրությունը՝ որ­պես բացառիկ նշանակալիությամբ օժտվածի, ի վերջո հանգելու է իրեն ուղ­ղորդող մշա­կութային արժեքների ըմբռնմանը եւ հիմնավոր­մանը: Հիրավի, չհիմնավորված արժեքներով աշխատանքը կհա­կասեր գիտությանը: Ի վերջո, համընդ­հա­նուր պատ­մու­թյան տեսակետից, այսինքն՝ ի մի բերելով ամբողջ մշակույթի բոլոր մասնավոր պատ­մական ուսումնասիրությունները, պարզ է, որ չի կարող լինել պատմագի­տու­թյուն առանց պատմության փիլիսոփայության: Ընդհակառակը, եթե ցանկանանք գի­տու­թյունից վերացնել ամեն տեսակի արժեքները եւ մերժենք մշա­կույթի աշխարհի յուրահատուկ նշանակալիությունը, ապա մարդկության զարգացման հազա­րամ­յակ­ների ընթացքում հայտնի շատ բաներ, ինչպես փիլիսոփայական, այնպես էլ բնա­գի­տական առումով մեզ կթվան այնքան չնչին, որքան փողոցում թափված քարերը կամ դաշտում եղած հասկերը:

Image

Քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլք նորություններ Հայաստանից և աշխարհից։ Վերլուծություններ, իրադարձություններ, հակամարտություններ և պատահարներ՝ ամեն օր առցանց նորությունների թարմացումներ։